Fakturering og afregning

Hos Skattesagsadvokaterne ApS værdsættes princippet om åbenhed, såvel i vores sagsekspedition, samt i forbindelse med vores honorarpolitik.

Derfor fører samtlige medarbejdere hos Skattesagsadvokaterne ApS udførlig timesagsregnskab, således at den tid, der er medgået på sagen, på forlangende kan dokumenteres overfor vores klienter – og os selv, i forbindelse med fakturering af sagen.

For at hindre misforståelser, vedrørende sagens karakter, omfang og i sidste ende fakturaens størrelse - samt for at afpasse forventningerne om vores indsats i en given sag, er det fast politik, at der udarbejdes aftalebreve.

Er klienten privatperson oprettes altid aftalebreve.

Vores betalingsbetingelser er, netto kontant inden 10 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes 1 % i rente pr. måned fra forfaldsdatoen såfremt klienten er erhvervsdrivende, og i henhold til rentelovens bestemmelser, såfremt klienten er privat.

 

Grundlaget for fakturering

Vores timesagsregnskab danner grundlaget for beregning af vores honorar for en given opgave. Vores timetakst er kr. 2.275 eksklusive moms (2.843,75 kr. incl. moms). 

Afhængig af den enkelte opgaves karakter og omfang vil opgavens endelige afregning kunne reguleres ud fra en række parametre, såfremt dette er relevant, herunder navnlig:

- Sagens omfang, kompleksitet, herunder det med sagen forbundne ansvar.

- Sagens udfald

- Sagens betydning for klienten

- Sagens karakter af hastesag, navnlig hvis arbejdet nødvendigvis må udføres udenfor kontorets sædvanlige åbningstider

Porto, Kopiering, scanning, telefon og faxomkostninger samt indenbys kørsel faktureres ikke. Alle udlæg til transport, kost og logi mv. viderefaktureres uden tillæg.

 

A’conto fakturering

Sagerne afregnes sædvanligvis, afhængig af den konkrete sag, aconto. Der afregnes aldrig A conto salær, der overstiger, hvad der under hensyn til det af os udførte arbejde og dets værdi for klienten, kan anses for et rimeligt salær.

For at sikre dette ledsages enhver faktura, hvad enten der er tale om en aconto faktura, eller slutregning, altid af en udførlig angivelse af de opgaver, vi har udført - eventuelt i form af en udskrift fra vort time-/sagsregistreringssystem.

I overensstemmelse med vores principper om honorarberegning med udgangspunkt i medgået tid kan klienten naturligvis til enhver tid - og uden varsel anmode os om at afslutte vor bistand i sagen eller stille sagen i bero. Sagen vil herefter blive afregnet ud fra det på dette tidspunkt anvendte tidsforbrug.

Ved større betalinger til tredjemænd f.eks. vedrørende retsafgifter, tinglysningsafgifter med videre, anmoder vi altid om forudbetaling, forinden udgiftens afholdelse.

 

Aftalebreve

Hos Skattesagsadvokaterne ApS er det en væsentlig prioritering, at det arbejde som vi skal udføre på en given opgave allerede i forbindelse med opstarten af opgaven afstemmes med de forventninger, som vores klienter har til opgavens omfang og karakter, samt ikke mindst opgavens tidsmæssige udstrækning og pris.

Denne fremgangsmåde medvirker til sikring af, at vores klienter får fuldt indblik i det arbejde, som vi vurderer, at opgaven medfører, og er efter vores opfattelse et meget vigtigt værktøj til at sikre et godt samarbejde i forbindelse med løsningen af opgaven. Hos Skattesagsadvokaterne ApS udfærdiger vi derfor aftalebreve, hvori vi, som minimum anfører:


• beskrivelse, afgrænsning og definition af den givne opgave
• den forventede tidshorisont for opgaven
• den ansvarlige jurist & sekretær på sagen
• honorarsatserne for de involverede medarbejdere
• honorarskøn, og grundlaget for skønnet, for den pågældende opgave
• fakturerings- og betalingsvilkår
• information om vores advokatansvarsforsikring

Det skal dog bemærkes, at vores skønnede honorar ofte må fastsættes inden for et interval. Dette skyldes, at det meget ofte på forhånd vil være vanskeligt at vurdere sagens udvikling.

Vi er endvidere nødsaget til at tage forbehold for så vidt angår ændrede arbejdsopgaver. Dette skyldes, at vi erfaringsmæssigt ofte ser, at sagerne løbende udvikler sig, således at der løbende opstår problemstillinger, der ikke kunne forudses ved sagens opstart.

Såfremt dette er tilfældet, vil vores klient straks blive orienteret, såfremt arbejdet ikke kan holdes indenfor det estimerede honorar.

Som alle andre advokatvirksomheder er Skattesagsadvokaterne ApS omfattet af hvidvaskloven.

Dette indebærer, at Skattesagsadvokaterne ApS i visse sagstyper har pligt til at indhente identitetsoplysninger på klienten ved sagens oprettelse.

Skattesagsadvokaterne ApS anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et

samtykke til, at Skattesagsadvokaterne ApS må videregive disse oplysninger til andre rådgivere, pengeinstitutter o.l., der også er omfattet af hvidvasklovens regler om indhentelse

af identitetsoplysninger.

Identitetsoplysningerne opbevares i mindst 5 år efter klientforholdets afslutning.

 

Depositum

Afhængig af sagens karakter og omfang, anmoder vi om indbetaling af depositum ved sagens opstart. Der anmodes altid om depositum for 1. gangs kunder, samt kunder uden forretningssted i Danmark.

Deposita behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i klientkontovedtægten vedrørende betroede midler, og indsættes straks ved modtagelse på vores klientkonto.

Deposita forrentes endvidere i overensstemmelse med klientkontovedtægten.

Vedrørende fastsættelse af depositum anmoder vi aldrig om depositum, der overstiger, hvad der ved et forsigtigt skøn må antages at være et rimeligt salær for den pågældende opgave.

 

Fortrolighed

Hos Skattesagsadvokaterne ApS vægter vi vores tillidsforhold til vores klienter meget højt. Enhver henvendelse til Skattesagsadvokaterne ApS behandles derfor med den dybeste fortrolighed. Dette gælder såvel i forbindelse med sagens opstart, under sagens forløb, og efter sagens afslutning.

Denne fortrolighed gælder betingelsesløst, tidsubegrænset og for alle kontorets ansatte.

 

Opgavens afslutning

I forbindelse med sagens afslutning, vil sagens akter/dokumenter blive arkiveret. Som hovedregel i minimum 5 år. Originale dokumenter tilbageleveres i forbindelse med sagens afslutning.

 

Klientkontomidler

Alle midler der betros os af vores klienter anbringes straks på særskilte klientkonti. Renter der tilskrives, tilfalder klienten. klientkontomidlerne forvaltes efter Advokatsamfundets regler og undergives løbende revision af statsautoriserede revisor.

 

Inhabilitet

En helt grundlæggende betingelse for, at vi kan påtage os en given opgave er, at vi ikke har interessekonflikter i forhold til den konkrete opgave. Vi kan f.eks. naturligvis ikke repræsentere begge parter i en sag, repræsentere en part, hvis vi har en fast klientrelation til den anden part i sagen, eller repræsentere en part, hvis vi har privatøkonomiske interesser med modparten.

Forinden vi starter en sag undersøger vi omhyggeligt om, vi er inhabile til at behandle den pågældende sag, og såfremt dette er tilfældet påtager vi os ikke opgaven.

 

Advokatens ansvar - Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Som rådgivere, der yder bistand i sager om ofte betydelige beløb og i sager af såvel væsentlig økonomisk som personlig betydning for vores klienter gør vi vores yderste for at levere professionel og kompetent rådgivning.

Uagtet dette vil fejl kunne opstå, og skulle der ske en professionel ansvarspådragende fejl, er vi i Skattesagsadvokaterne ApS vores ansvar meget beviste og vil straks, vi måtte blive opmærksomme herpå, rette henvendelse til klienten med en redegørelse om den skade, der er sket.

Skulle fejlen medføre et tab for vores klient er Skattesagsadvokaterne ApS omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring, som dækker rådgivning vedrørende retsforhold i Danmark.

Forsikringen dækker såvel simpel, som grov uagtsomhed, således at vores klienter er sikret imod tab. Forsikringsdækningens maksimum for erhvervsansvar er DKK 2.500.000.

Skattesagsadvokaterne ApS rådgivning er rettet mod den konkrete opgave, som Skattesagsadvokaterne ApS har påtaget sig, og Skattesagsadvokaterne ApS kan ikke påtage sig noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden Skattesagsadvokaterne ApS udtrykkelige forhåndsaccept.

Skattesagsadvokaterne ApS er således alene ansvarlig over for klienten og alene for den rådgivning, der er givet i relation til den konkrete opgave.

Ansvaret for den leverede rådgivning er for såvel Skattesagsadvokaterne ApS som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2,5 mio. pr. opgave.

Det samlede erstatningsbeløb, som en klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i et kalenderår, kan ikke overstige DKK 2,5 mio.

Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder, hvor Skattesagsadvokaterne ApS yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave.

I dette tilfælde anses alle klienter således for én klient.

Skattesagsadvokaterne ApS, dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Skattesagsadvokaterne ApS har henvist til, ligesom Skattesagsadvokaterne ApS, dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Skattesagsadvokaterne ApS efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Skattesagsadvokaterne ApS, dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, goodwill, image m.m.

Vi har hovedkontor i Hobrovej 395, 9200 Aalborg SV. Skattesagsadvokaterne ApS er organiseret som et ApS, og vores cvr. nr. er 36455640.

Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af advokatsamfundet, således at vi er forpligtet til at overholde de advokatetiske regler om god advokatskik i henhold til retsplejelovens § 126. Reglerne kan findes på advokatsamfundets hjemmeside.   

Vi bestræber os altid på at yde en professionel og værdiskabende rådgivning, men skulle den situation opstå, at du er utilfreds med vores bistand, kan du altid kontakte os for en nærmere drøftelse heraf.

Ønsker du at klage over vores bistand, eller vores salær, vil du skulle indgive klagen til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse meget mere herom på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk