Nulstilling af skat for lønindkomst lyder som realisationen af en af Glistrups gamle drømme – nul skat.

Virkeligheden er dog den stik modsatte, som de fleste nok allerede har regnet ud, idet nulstilling vil medføre, at indeholdelse af skat ”nulstilles” i det selskab, der har indeholdt skatterne, således at skatterne i stedet hentes personligt hos den, der har fået lønnen udbetalt.

Nulstilling af skatter kan ske, hvis følgende betingelser, jf. SKATs Juridiske vejledning er opfyldte:

”Betingelser for nulstilling

Der er følgende betingelser for nulstilling:

  1. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.
  2. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.
  3. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende.
  4. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.
  5. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

Nulstilling vil herefter medføre, at der sker nulstilling i selskabet. Dette sker ud fra en betragtning om, at man ikke blot på ”skrømt” kan frigøre sig for betalingen af skatterne ved at indeholde dem på et tidspunkt, hvor man er ganske klar over, at de ikke vil blive betalte af selskabet.

Vi ser ofte denne type sager i de tilfælde, hvor ejere af selskaber ikke kan/vil indse, at det er slut, og dermed også fortsætter med at udbetale løn til sig selv, oftest fra en kassekredit, kapitalejeren i øvrigt kautionerer for.

Går selskabet konkurs, er der ikke fradrag for kautionen, der risikeres nulstilling af skatterne i selskabet, og i sidste ende en konkurskarantænesag.

Med andre ord, selskabets konkurs risikerer også at medføre personlig konkurs