Konkurskarantæne

Konkurskarantæne medfører, at den der idømmes karantæne ikke kan deltage i ledelsen i et selskab uden personlig hæftelse i en periode på 3 år, som dog konkret kan fastsættes for en kortere periode.

Selskaber uden personlig hæftelse er anpartsselskaber, aktieselskaber, iværksætterselskaber m.v.

Det er en betingelse for, at der kan pålægges konkurskarantæne, at ledelsen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Vi ser meget ofte, at sagerne startes, hvor et selskab er gået konkurs med gæld til det offentlige, og at det forsøges anført som en skærpende omstændighed, hvilket der ikke er belæg for.

Vi ser lige så ofte, at en karantænesag, indgår som et led i et større kompleks af sager der ofte indbefatter skattesager /erstatningssager imod ledelsen og/eller en decideret skattestraffesag.

Konkurskarantænesagen er derfor ofte blot første skridt henimod en række yderligere - og ofte langt alvorligere sager, der meget ofte involverer påståede unddragne skatter og moms.

Vi har meget stor erfaring i af føre konkurskarantænesager, men også i at vurdere hvorvidt sagen kun er første skridt i retning af yderligere sager.

Hvis sagen ender med en karantæne og denne overtrædes, kan skifteretten efter omstændighederne endvidere pålægge personen en ny karantæne. I den forbindelse kan karantænen udvides til et forbud mod deltagelse i enhver form for erhvervsvirksomhed, herunder den pågældendes egen personligt drevne virksomhed.

En overtrædelse af karantænen kan også medføre, at personen hæfter personligt på objektivt grundlag for selskabets forpligtelser, hvis det går konkurs.

Endvidere kan en overtrædelse af en konkurskarantæne straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder efter straffelovens § 131.

Den, der bliver pålagt konkurskarantæne, registreres i et konkurskarantæneregister. Personer i dette register kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab og kan ikke i strid med karantænen blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos SKAT.

Der er ikke offentlig adgang til konkurskarantæneregistret.