Hvis du driver erhvervsmæssig virksomhed og udgiften efter gældende lovgivning er af fradragsberettiget karakter, vil du naturligvis have fradragsret.

Lakmusprøven er blot om den aktivitet, du udøver er "erhvervsmæssig".

Der er utallige sager, hvor SKAT mere eller mindre berettiget har anset en aktivitet for ikke at udgøre erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor fradragsretten for de udgifter, der overstiger indtægterne, afskæres.

Logikken er sådan set sund nok, idet en aktivitet, der konsekvent giver underskud uden udsigt til overskud, dårligt på sigt kan anses for at være erhvervsmæssig.

En sådan konsekvent underskudsgivende aktivitet fortsættes af helt andre årsager, nemlig skatteyderens personlige interesse i aktiviteten - og i sådanne tilfælde, bliver det for egen regning.

De helt klassiske tilfælde er aktiviteter, hvor det kan konstateres f.eks. via facebook m.v., at skatteyderen har en betydelig personlig interesse i aktiviteten, der således kan siges at være personens hobby, hvorfor skatteyderen, principielt er ligeglad med, at aktiviteten giver underskud, da det primære formål ikke er at tjene penge.

Her er det klart, at fradragsretten afskæres for underskuddet, idet fradraget jo i modsat fald vil medføre, at vi alle sammen er med til at finansiere den pågældendes hobby.

Udfordringen er, som i mange andre skattesager, at finde grænsen, i og med at mange virksomheder, giver underskud i perioder og i en opstartsfase.

Det er klart, at skatteyderen har en meget høj risiko for at få sit fradrag underkendt, hvis

  • aktiviteten bevisligt ligger inden for den pågældende interessesfære,
  • aktiviteten konsekvent og uden undtagelse har givet underskud,
  • aktiviteten ikke har intensitet og professionalisme
  • skatteyderen ikke har udarbejdet budgetter m.v., og ikke har forholdt sig til rentabiliteten
  • skatteyderen bruger et meget betydelig antal timer på en aktivitet, der konsekvent giver underskud, uden udsigt til overskud

SKAT må dog omvendt acceptere, at virksomheden i en opstartsfase giver underskud, og at der periodevis opstår underskud, men begynder grundlaget under virksomheden at skride, således at rentabiliteten er væk, kan en erhvervsmæssig virksomhed hen over en periode ændre karakter, således at fradragsretten mistes for underskuddene.