Information om indsamling og anvendelse af personoplysninger

I forbindelse med din klientrelation til Skattesagsadvokaterne ApS har du oplyst en række personoplysninger, herunder særligt:

 • Dit navn

 • Din adresse

 • Din e-mailadresse

 • Dit telefonnummer

 • Dit cpr.nr.

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med af din sag, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af aftalen.

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine oplysninger. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger fra dig/om dig.

De oplysninger, som vi skal give dig, er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

3. Kategorier af personoplysninger

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

5. Overførseltilmodtagereitrejdelande,herunderinternationaleorganisationer

6. Hvor dine personoplysninger strammer fra

7. Opbevaring af dine personoplysninger

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

9. Retten til at trække samtykke tilbage

10. Dine rettigheder

11. Klage til Datatilsynet

12. Datasikkerhed

Se nærmere om de enkelte punkter nedenfor:

 

1.)

Skattesagsadvokaterne ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som advokatfirmaet har modtaget eller indhentet om dig. Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig. Dette kan ske ved henvendelse til:

Skattesagsadvokaterne ApS

Att.: Tobias Stenkær Albrechtsen

Cvr. nr.: 36455640

Gøteborgvej 18

9200 Aalborg SV

Tlf.: 70203313

E-mail: tsa@skattesagsadvokaterne.dk
 

2)

Retsgrundlaget for Skattesagsadvokaterne ApS' behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra F. Den eller de legitime interesser, der begrunder behandlingen, er varetagelsen af dine interesser.

Derudover sker behandlingen blandt andet på baggrund af bogføringslovens og hvidvaskningslovens regler om indsamling og opbevaring af personoplysninger, ligesom der kan være anden særlovgivning, som kæver indhentning eller opbevaring af personoplysninger.

 

3)

Skattesagsadvokaterne ApS behandler følgende typer af personfølsomme oplysninger om dig:

Identifikationsoplysninger

Økonomiske oplysninger

Helbredsoplysninger

Skattemæssige oplysninger

Evt. strafferetlige oplysninger

Oplysninger om din relation til offentlige myndigheder, banker kreditinstitutter og øvrige rådgivere og tredjemænd

 

 4)

Dine personoplysninger videregives eller overlades til følgende typer af modtagere i det omfang, at det er nødvendigt for opgavens løsning til:

 

 • Offentlige myndigheder

 • Domstole, voldgiftsretter mv.

 • Klienter, modparter og deres repræsentanter

 • Aftaleparter, systemleverandører mv.

 • Banker, rådgivere, bogholdere, revisorer, pensionskasser, forsikringsselskaber

 • Virksomheder, selskaber, fonde og foreninger i øvrigt

 • Kreditorer, debitorer

Vi udleverer dog aldrig oplysninger om dig, forinden du skriftligt har godkendt det.

 

5)

Vi videregiver os bekendt ikke dine personoplysninger til tredjelande - herunder internationale organisationer.

 

6)

I det omfang at de indsamlede oplysninger ikke er indsamlet hos dig, er de indsamlet hos:

 • Offentlige myndigheder

 • Domstole, voldgiftsretter mv.

 • Klienter, modparter og deres repræsentanter

 • Aftaleparter, systemleverandører mv.

 • Banker, rådgivere, bogholdere, revisorer, pensionskasser, forsikringsselskaber

 • Virksomheder, selskaber, fonde og foreninger i øvrigt

 • Offentlige tilgængelige kilder i øvrigt

Vi indhenter aldrig oplysninger hos tredjemand til behandling af din sag, forinden du har givet skriftligt samtykke hertil.

 

7)

Advokater har pligt til opbevaring af sagsakter og herunder også personoplysninger. Det følger af de advokatetiske regler, at efter afslutning af en sag, da skal sagens akter, herunder elektroniske data, opbevares i en passende periode. Hvad der forstås ved en passende periode, afhænger af den konkrete sag og af akternes karakter.

I overensstemmelse med Advokatrådets anbefaling, bogføringslovens (§ 5 og hvidvasklovens § 30 opbevares sagens akter som udgangspunkt i en periode på 5 år fra sagens afslutning. Af hensyn til rådgiveransvaret og med støtte i forældelseslovens absolutte forældelsesfrist på 10 år opbevares visse sagsakter i op til 10 år efter sagens afslutning. Der forefindes længere frister i særlovgivning, herunder straffeloven.

Det beror dog altid på en konkret vurdering, hvor længe sagsakter bliver gemt.

 

8)

Skattesagsadvokaterne ApS anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering, udover

inddeling efter sagstyper og klienttyper.

 

9)

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår overfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

l0)

Hvis der er fejl i vores oplysninger, har du ret til at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Ønsker du at udnytte din ret til ændring eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller til dataportabilitet, er du også

meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

***

Hvis du vil vide mere om dine rettigheder, kan du læse om det i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

ll)

Hvis du ønsker at klage over Skattesagsadvokaterne ApS' behandling af dine

personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28, 5a5 1300 København, telefon 33 19 32 00, e-mail:dt@datatilsynet.dk.